Поиск по сайту

 


 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

 

МИР ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ И ИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРО-ГРАФИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

Проект РНФ № 20-18-00091
 

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА

 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

 

МЫ В СМИ

 

ФРАЗЕОПЕСЕННИК

 


 

Европейское фразеологическое общество      Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков

 Крылатые выражения

 

Сейчас на сайте


Информер праздники сегодня

 

ВИДЕОЛЕКЦИИ
проф. В.М. МОКИЕНКО

 

 

 

 

PhDr. JANA SKLADANÁ, CSc.


(1942 - 2021)

 

In memoriam

 

Milé kolegyne, milí kolegovia!

 

Žiaľ, oznamujem Vám smutnú správu, že 13. novembra sa uzavrel kruh života našej kolegyne a priateľky doc. PhDr. Jany Skladanej, CSc. Slovenské i slovanské frazeologické kruhy však natrvalo neopúšťa, lebo jej vzácny ľudský prístup k životu a početné práce z oblasti frazeológie budú pre nás stálou inšpiráciou.

 

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave venuje životnému dielu doc. Skladanej zborník príspevkov, ktorý vyjde v roku 2022, teda v roku jej nedožitých 80. narodenín. Dúfame, že doň prispejú jej najbližší kolegovia, priatelia a známi. Ako veľmi príhodná sa javí nevyčerpateľná a stále aktuálna téma o percepcii nadprirodzena vo frazeológii.

 

Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Janou Skladanou, CSc., bude dňa 23. novembra 2021 o 13,15 v Bratislavskom krematóriu. Česť jej pamiatke!

 

 

Mária Dobríková

predsedníčka Slovenskej frazeologickej komisie

pri Slovenskom komitéte slavistov